mandag 2. februar 2009

Bjeffehalsbånd – et skrekkeksempel fra et hundepensjonat

av Randi Helene Tillung, M.Sc i atferdsbiologi, Fjellanger Hundeskole AS, Hordaland og Gry Løberg, MSc Companion Animal Behaviour Counselling, Manimal, Akershus

Manimal var nylig en tur til Bodø, for å ha sine faste atferdskonsultasjoner. Der ble Gry Løberg oppmerksom på at en person som hadde fått avslag på søknaden sin om bygging av hundepensjonat på grunn av støyproblematikk til nabolaget, nå hadde søkt på nytt. Og denne gangen med et HELT nytt argument.

Han lovet at han ville bruke bjeffehalsbånd på de besøkende hundene og dermed ville ikke bjeffing være et problem for naboene.

Byggingen har vært saksbehandlet i Bodø Kommune, hvor eieren av eiendommen i følge kommunens
protokoll gjør det tydelig at bjeffehalsbånd er et tiltak som han vil legge til grunn for at søknaden skal gå gjennom:

” Når det gjelder støy fra virksomheten i kennel – vil støyisolerte yttervegger i bygninger og inngjerdinger dempe svært mye av hundeglam og sammen med bruk av bjeffehalsbånd vil tiltaket generere minimalt med sjenerende støy til omgivelsene.” og ” Tiltakshaver viser til at hundepensjonatet i tillegg vil legge vekt på aktivt bruk av bjeffehalsbånd.”

Lokale krefter har sendt bekymringsmelding til Mattilsynet hvor de påpeker at denne personen ikke bør få drive pensjonat i det hele tatt. Dette er vi hjertens enig i. Han må være svært dårlig orientert om gjeldende lover og retningslinjer, kjenne dårlig til hunders biologi og ikke minst er holdningene hans uforenlig med god dyrevelferd. Som kjent er det dem som steller dyrene, som er nøkkelen til at de får det bra.

Erfaringer med bjeffing fra Fjellanger Hundepensjonat
Fjellanger Hundepensjonat har nå drevet med oppstalling av privateide hunder siden 2005. Vi driver med støyreduserende tiltak på den måten at hundene skjermes fra innsyn, plasseres hensiktsmessig i forhold til hverandre, gir dem konger stappet med godbiter og leverpostei, samt at vi belønner stillhet (med pølsebiter).

Å straffe hunder på den ene eller andre måten i kennelen er fullstendig uakseptabelt og er enkelt og greit avskjedigelsesgrunn hos oss. Hundene er overlatt av sine eiere i den tro at de skal føle seg trygge og bli ivaretatt på best mulig måte. Det er ikke forenlig med å skremme dem på noen som helst måte. Hundenes bjeffing er en måte for dem å kommunisere på, f.eks at de er opphisset. Det kan også være et uttrykk for at de er ubekvem med en situasjon. Det viktigste da er å finne ut av hvordan man kan få dem til å føle seg bedre, ikke først og fremst å redusere bjeffingen.

Ellers må man utover det akseptere at hunder bjeffer både høyt og mye når man driver hundepensjonat, spesielt under fôringen og luftingen, og heller sørge for å plassere pensjonatet slik at det ikke er til sjenanse. Selv bor Randi Helene tyve minutters gange gjennom et skogsområde fra Fjellanger Hundepensjonat og på dager der vinden står i riktig retning kan hun selv høre hundeglammet rundt fôringstider. Spesielt de privateide hundene bjeffer ofte fryktelig mye. Langt mer enn tjenestehundene hos Fjellanger Hundeskole AS, som nøyer seg med å bjeffe når det skjer ”viktige” ting som besøk i kennelen, fôring osv.

For mer inngående informasjon om velferd og støy fra hundepensjonater se her.

Forbudt med automatiske straffeinnretninger
Ikke alle ser ut til å vite at sitronhalsbånd og andre automatiske dressurinnretninger som påfører ubehag er forbudt, selv etter den gamle dyrevernloven. Mattilsynet kom allerede i mars 2003 med sin uttalelse om automatiske dressurhalsbånd: ” Bruk av automatiske dressurhalsbånd uten at eier eller trener er tilstede er etter vår oppfatning i strid med dyrevernlovens § 11.” (se brev til fylkesveterinærene 13.03.2003, arkivnr: 751.3)

Dette er altså den gamle dyrevernloven hvor det slås fast at dressurhalsbånd er tillatt under aktiv dressur. Automatikk som utelukker treneren fra å påvirke utløsningen av ubehaget gjør at innretningene vurderes som ulovlig å bruke. Etter dette brevet kom ut er også all bruk av strøm blitt forbudt ved denne
forskriften.

I samme brevet kommer Mattilsynets holdninger til denne typen trening, samt de dyrevelferdsmessige truslene klart frem:

”I dyrevernlovens § 8, pkt.7. heter det at det er forbudt å dressere dyr på slikt vis at det kommer i fare for å lide eller bli skremt i utrengsmål. Feil bruk av straff kan være psykisk belastende for hunden i slik grad at det er dyrevernmessig uforsvarlig. Dressurmidler som automatisk straffer hunden har stort potensial for å brukes feil, først og fremst fordi de kan brukes uten at hunden overvåkes. Et eksempel på dette er praksis med å sette ”bjeffehalsbånd” på hunder før man etterlater dem hjemme alene. Hunder som bjeffer når de er hjemme alene, lider ofte av angst for å være alene. At hunden i tillegg skal straffes med strømstøt eller vannsprut når den har en angstreaksjon er uforsvarlig dyrevernsmessig sett. Mange ganger er det for hunder nærmest umulig å ikke lage lyd, for eksempel hvis hunden blir skremt, skader seg, ser en katt utenfor gjerdet eller vinduet, eller fremmede trenger seg på mens hunden er
alene. All slik feil bruk av straff er etter vår mening i strid med dyrevernloven.”

Vi er stiller oss bak Mattilsynets oppfatning og sier oss svært skeptisk til at sitronhalsbånd og lignende innretninger selges over en disk i dyrebutikker. Det er et stort potensiale for at slike innretninger brukes på hunder som er redde eller utilpasse. Typisk er det at det blir brukt på hunder som har separasjonsangst og som bjeffer når de blir forlatt. Disse kan bli aldeles skrekkslagne når de blir utsatt for et ubehag i alenesituasjonen, og vi har ikke tall på hvor mange historier vi har fått fra folk som har forsøkt det og istedetfor har endt opp med en hund som raserer inventaret, driver med selvskading og uler istedetfor å bjeffe.

Nå har vi fått enda en grunn til å bli bekymret over salget av bjeffehalsbånd. En grunn som vi ikke en gang kunne forestille oss! Det kunne jo, med kommunens bifall, bli tatt i bruk på hunder som av sine eiere ble overlatt til det de trodde var et hundepensjonat som ville passe på deres ve og vel – ikke som ville sprute på dem med sitron eller gi dem strøm dersom de blir engstelige...

Vi stiller med dette denne teksten til fri disposisjon for alle som ønsker å formidle budskapet til sine hundevenner, kunder eller medlemmer, så fremt forfatterne blir sitert korrekt.

PS: Vi vil i fellesskap sende en henvendelse til Bodø Kommune om at de må se bort i fra muligheten for at dette tiltaket skal kunne brukes og gitt dem nødvendig informasjon slik at de blir kjent med at slik bruk både er etisk forkastelig og i strid med dyrevernloven. I tillegg tar vi kontakt med det lokale Mattilsynet og gir dem en påminnelse om sentralforvaltningens standpunkt.

Oppstalling av hund og dyrevelferd

Å stalle opp hunder på hundepensjonat vil alltid kunne påvirke hundens velferd. En del hunder har store problemer med å tilpasse seg og de kan bli stående å bjeffe det meste av tiden de er på hundepensjonatet. Det er rapportert om hunder som er hese og utmattet etter et opphold på hundepensjonat.

Av og til vil menneskenes hensyn til velferd stå i veien for hundenes velferd og vice versa. Om en ønsker å resusere bjeffing til det minimale kan en ha hundene oppstallet isolert og uten særlig tilgang til å være ute. Dette vil gjøre hundene mer stille da de blir apatiske, deprimerte og passive. Dette er ikke noe en ønsker å gjøre av hensyn til velferden til hundene.

Andre vil igjen spørre seg om det er en mulighet å bruke treningsremedier for å stoppe hundene i å bjeffe. Bjeffehalsbånd er ikke tillatt brukt i Norge. Samtidig vil det sette på privateide hunder bjeffehalsbånd være å gripe inn i andres hundehold på en slik måte at det vil gå utover hundepensjonatets rykte når dette blir kjent. Dersom hunden i tillegg blir skadelidende under behandlingen, vil hundepensjonatet kunne få et erstatningsansvar på seg.

Støydemping på hundepensjonat
Bodø kommune kommer i sitt skriv med krav om støydemping hvor lydisolerende vegger i luftegårder og andre tiltak har vært foreslått. Det har vært gjennomført et studie for å se på støy i kennelanlegg og årsaker til støy. Inne i kennelanlegg er det målt støy fra bjeffing i opptil 125 dB (Sales et al, 1997). Det var også tydelig å se at det var forskjell på de ulike typer kennelanelgg mht hvilke typer hunder som var oppstallet.

De hundene som var tjenestehunder og var oppstallet og i perioder trent og brukt, bjeffet kun når det var forstyrrelser i form av besøk av folk ved fôring, henting av hund og rengjøring. Omplasseringshunder som var oppstallet bjeffet hele døgnet. Grunnen til denne forskjellen kan være at omplasseringshundene ikke mestret det miljøet de var satt i og bjeffet av den grunn (Sales et al, 1997).

Hunder som kommer til hundepensjonat for omplassering viser seg å ha varierende stressrespons den første uken. Hunder som har vært på hundepensjonat tidligere ble mindre stresset i løpet av den uken testperioden varte. Til sammenlikning ble de hundene som ikke hadde vært på hundepensjonat tidligere mer stresset i løpet av testuken og bjeffet også mer (Hiby et al, 2006).

Hvor stor plass hundene har og hvor mange som er sammen har påvirkning på atferden til hunden. Hunder som var oppstallet alene var mer inaktive enn de som har oppstallet sammen (Hubrech et al, 1992).

I en annen studie så de på miljøberikning. Her hadde hundene leker som var fylt med mat slik at de brukte mye tid på å spise, dette første til signifikant lavere frekvens i bjeffingen (Schipper et al, 2008). Feromoner som hunder produserer kan ha ulike funksjoner, de fleste har med reproduksjon å gjøre, men det er også noen som har en beroligende effekt. Dog Appeasing Pheromone (DAP) er et feromon man har syntetisert og som det er vist god beroligende effekt av. Det er gjennomført et studie hvor en har sett på effekten ved bruk av DAP i kennelanlegg. Det var en signifikant reduksjon av bjeffing hos hundene etter testporioden på 7 dager (Waran, 2005).